Atención: Tu navegador no soporta algunas funcionalidades necesarias. Te recomendamos que utilizes Chrome, Firefox o Internet Explorer Edge.

PRIMERA.

El creador/-a es compromet a dur a terme el projecte de creació seguint els criteris i condicions de gestió de la plataforma especificades a continuació.

SEGONA. COMPROMISOS DEL CREADOR/-A.

1.- Dur a terme el projecte d’acord amb les característiques i termini de la proposta formulada.
2.- Compartir amb les persones vinculades les obres creades en la forma compromesa en el projecte presentat i facilitar-los les recompenses compromeses.
3.- Mantenir de manera regular contacte amb les persones que es vinculin al projecte.
4.- Cedir a l’Aixeta el dret de reproducció per a informació de les obres que ha fet com a mostra de la seva trajectòria creativa i els drets de consulta de les persones vinculades amb el seu projecte en correspondència a les seves aportacions. La resta de drets de propietat intel·lectual sobre l’obra creada se les reserva el creador/-a.
5.- Notificar a l’Aixeta qualsevol incidència que afecti el seu procés de creació.
6.- Informar a l’Aixeta si l’obra té contingut adult per tal que es pugui fer constar un avís als usuaris.

TERCERA. OBLIGACIONS DEL CREADOR/-A EN RELACIÓ A L’OBRA.

La plataforma Aixeta és oberta a qualsevol persona major d’edat. És obligatori respectar els drets de terceres persones i amb especial atenció dels col·lectius o minories vulnerables.

QUARTA. COMPROMISOS DE L’AIXETA.

1.- Liquidar mensualment les quantitats rebudes de part dels mecenes vinculats a cada creador/-a dins l’Aixeta, menys el 5% (més IVA) de la comissió cobrada per l’Aixeta i les comissions de la passarel·la de cobrament, Stripe (que s’expliquen amb més detall en la pàgina de Preguntes freqüents).
2.- Facilitar al creador/-a els serveis de la plataforma de l’Aixeta, incloent consells sobre com fer una pàgina atractiva, com dissenyar els nivells de subscripció, i com fer-ne una promoció efectiva.
3.- Fer difusió de la plataforma i de tots els creadors/-es en les nostres xarxes socials i en premsa.

CINQUENA. SERAN CAUSES DE RESOLUCIÓ DE LA COL·LABORACIÓ:

1.- L’incompliment de qualsevol de les obligacions del creador/-a.
2.- La vulneració per part del creador/-a de qualsevol dels principis de respecte als drets de terceres persones establerts en el punt tercer.
3.- Que el creador/-a no mantingui de manera continuada la relació amb les persones que donin suport a la creació.
4.- La interrupció del projecte sense causa justificada.
5.- La resolució comportarà la retirada de l’obra de la plataforma per part de l’Aixeta, cancel·lant el projecte, de la qual cosa se n’informarà al creador/-a.

SISENA. EL PLAGI.

El creador/-a faran una obra original. En cas de plagi d’obres de terceres persones en qualsevol modalitat de creació, suposarà la cancel·lació immediata de la col·laboració, amb l’obligació per part del creador/-a de restituir a l’Associació les quantitats rebudes per subvencionar la creació que li haurà abonat en el període de col·laboració.

SETENA. RESPONSABILITAT SOBRE DEMANDES DE DANYS I PERJUDICIS

El creador/-a assumeix la responsabilitat sobre les demandes de danys i perjudicis que puguin plantejar terceres persones arran de la creació i hauran de rescabalar a l’Aixeta dels perjudicis que aquestes reclamacions li puguin suposar.

VUITENA. GESTIÓ DE DADES.

L’Aixeta compleix el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), i la normativa nacional Llei Orgànica de Protecció de Dades y Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).
L’Aixeta gestionarà les dades personals facilitades d’acord amb el que preveuen les normatives vigents de protecció de dades comprometent-se a la gestió necessària derivada d’aquest compromís creatiu.
En qualsevol moment el creador/-a, mecenes o subscriptor/-a podran tenir accés a les dades que té l’Aixeta i exercir els seus drets sobre les seves dades.
Les dades, biografia i altra informació introduïdes pel creador/-a a la seva pàgina a la plataforma podran ser utilitzades per l’Aixeta per difondre el projecte del creador/-a, mentre la pàgina estigui activa.
Aquestes dades podran seguir a l’Aixeta després de desactivar la pàgina. Tot i això el creador/-a podrà demanar que es retirin.
Tota la informació sobre la gestió de les dades es podrà trobar a la nostra Política de Privacitat.

NOVENA. GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

L’Associació gestionarà la plataforma informant al creador/-a de les seves obligacions per millorar el desenvolupament de l’activitat i la relació amb les persones que es vinculin a la seva obra. Tot i que l’Aixeta l’informarà de les obligacions fiscals derivades de les aportacions que se li facin, aquestes són responsabilitat exclusiva de cada creador/-a.