Alert: Your browser does not support full functionality of our app and you may experience certain errors. We recommend that you use Chrome, Firefox or Internet Explorer Edge instead.

PRIMERA.

El creador/-a es compromet a dur a terme el projecte de creació seguint els criteris i condicions de gestió de la plataforma especificades a continuació.

SEGONA. COMPROMISOS DEL CREADOR/-A.

1.- Dur a terme el projecte d’acord amb les característiques i termini de la proposta formulada.
2.- Compartir amb les persones vinculades les obres creades en la forma compromesa en el projecte presentat i facilitar-los les recompenses compromeses.
3.- Mantenir de manera regular contacte amb les persones que es vinculin al projecte.
4.- Cedir a l’Aixeta el dret de reproducció per a informació de les obres que ha fet com a mostra de la seva trajectòria creativa i els drets de consulta de les persones vinculades amb el seu projecte en correspondència a les seves aportacions. La resta de drets de propietat intel·lectual sobre l’obra creada se les reserva el creador/-a.
5.- Notificar a l’Aixeta qualsevol incidència que afecti el seu procés de creació.
6.- Informar a l’Aixeta si l’obra té contingut adult per tal que es pugui fer constar un avís als usuaris.

TERCERA. OBLIGACIONS DEL CREADOR/-A EN RELACIÓ A L’OBRA.

La plataforma Aixeta és oberta a qualsevol persona major d’edat. És obligatori respectar els drets de terceres persones i amb especial atenció dels col·lectius o minories vulnerables.

QUARTA. COMPROMISOS DE L’AIXETA.

1.- Liquidar mensualment les quantitats rebudes de part dels mecenes vinculats a cada creador/-a dins l’Aixeta, menys el 5% (més IVA) de la comissió cobrada per l’Aixeta i les comissions de la passarel·la de cobrament, Stripe (que s’expliquen amb més detall en la pàgina de Preguntes freqüents).
2.- Facilitar al creador/-a els serveis de la plataforma de l’Aixeta, incloent consells sobre com fer una pàgina atractiva, com dissenyar els nivells de subscripció, i com fer-ne una promoció efectiva.
3.- Fer difusió de la plataforma i de tots els creadors/-es en les nostres xarxes socials i en premsa.

CINQUENA. SERAN CAUSES DE RESOLUCIÓ DE LA COL·LABORACIÓ:

1.- L’incompliment de qualsevol de les obligacions del creador/-a.
2.- La vulneració per part del creador/-a de qualsevol dels principis de respecte als drets de terceres persones establerts en el punt tercer.
3.- Que el creador/-a no mantingui de manera continuada la relació amb les persones que donin suport a la creació.
4.- La interrupció del projecte sense causa justificada.
5.- La resolució comportarà la retirada de l’obra de la plataforma per part de l’Aixeta, cancel·lant el projecte, de la qual cosa se n’informarà al creador/-a.

SISENA. EL PLAGI.

El creador/-a faran una obra original. En cas de plagi d’obres de terceres persones en qualsevol modalitat de creació, suposarà la cancel·lació immediata de la col·laboració, amb l’obligació per part del creador/-a de restituir a l’Associació les quantitats rebudes per subvencionar la creació que li haurà abonat en el període de col·laboració.

SETENA. RESPONSABILITAT SOBRE DEMANDES DE DANYS I PERJUDICIS

El creador/-a assumeix la responsabilitat sobre les demandes de danys i perjudicis que puguin plantejar terceres persones arran de la creació i hauran de rescabalar a l’Aixeta dels perjudicis que aquestes reclamacions li puguin suposar.

VUITENA. GESTIÓ DE DADES.

L’Aixeta compleix el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), i la normativa nacional Llei Orgànica de Protecció de Dades y Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).
L’Aixeta gestionarà les dades personals facilitades d’acord amb el que preveuen les normatives vigents de protecció de dades comprometent-se a la gestió necessària derivada d’aquest compromís creatiu.
En qualsevol moment el creador/-a, mecenes o subscriptor/-a podran tenir accés a les dades que té l’Aixeta i exercir els seus drets sobre les seves dades.
Les dades, biografia i altra informació introduïdes pel creador/-a a la seva pàgina a la plataforma podran ser utilitzades per l’Aixeta per difondre el projecte del creador/-a, mentre la pàgina estigui activa.
Aquestes dades podran seguir a l’Aixeta després de desactivar la pàgina. Tot i això el creador/-a podrà demanar que es retirin.
Tota la informació sobre la gestió de les dades es podrà trobar a la nostra Política de Privacitat.

NOVENA. GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

L’Associació gestionarà la plataforma informant al creador/-a de les seves obligacions per millorar el desenvolupament de l’activitat i la relació amb les persones que es vinculin a la seva obra. Tot i que l’Aixeta l’informarà de les obligacions fiscals derivades de les aportacions que se li facin, aquestes són responsabilitat exclusiva de cada creador/-a.