Atenció: El teu navegador no té suport per algunes funcionalitats necessàries. Et recomanem que utilitzis Chrome, Firefox o Internet Explorer Edge.

📑

⚠️ · Recomanació inicial de l'Aixeta
Tant en l’àmbit de les obligacions fiscals com en les de la seguretat social, us aconsellem fer la consulta a la vostra assessoria o a la vostra gestoria, on analitzaran els casos individualment i particularment, amb tots els matisos i atenent a la vostra realitat, i us indicaran la millor manera de procedir.

🧾 · Com declarar els ingressos generats pel micromecenatge?
Són diverses les preguntes que, des d'un punt de vista tributari i de cotització a la seguretat social, es plantegen en el moment de rebre quantitats econòmiques a través del micromecenatge. En l’àmbit tributari, la norma general seria que les donacions i aportacions rebudes en aquest marc no estan subjectes a l'IVA. Això significa que les quantitats rebudes gràcies als mecenes com a donacions no generaran un deute d'IVA que s’hagi de pagar a l'Agència Tributària.
Cal tenir en compte, però, que aquesta regla pot canviar si, en realitat, esteu proporcionant algun bé o servei a canvi de la donació. Si la donació està vinculada a una contraprestació específica (com ara un producte, un servei o un avantatge), podria estar subjecta a l'IVA. Si la donació no té cap contrapartida, és a dir, no hi ha cap recompensa física o concreta a canvi, i s'entén com un suport genèric, està subjecta únicament a l'Impost de Donacions. Arribats a aquest punt, podem distingir dues situacions:
  • Primera. Quan les quantitats rebudes no tenen cap contraprestació per part del creador, es consideren una donació i haurien de tributar per l’Impost de Donacions.
  • Segona. Quan les quantitats es perceben en contraprestació a algun lliurament de béns o prestació de serveis, l'operació tindria caràcter onerós, havent de tributar en aquest cas per IVA o l'impost que correspongui.
No obstant això, en els casos d'aquesta segona situació, cal observar si hi ha equivalència en la contraprestació. En aquest tipus d'operacions, se sol atorgar una sèrie de recompenses per als mecenes, ja sigui lliurament de béns (discos, llibres, samarretes, il·lustracions, DVD's...) o d'un altre tipus més intangible (descàrregues de vídeo o música, accés a continguts, assistència a un acte...) que no correspondrien al valor de l’aportació, és a dir, no hi ha equivalència entre l’aportació i la recompensa. En aquesta circumstància, caldria ajustar la quantitat a declarar, ja que es fa evident una diferència de quantitats econòmiques entre la xifra aportada pel mecenes i el valor d'allò que s'entrega com a recompensa per part del creador.
En conclusió, caldria tributar en la forma com determina la consulta a l'Agència Tributària que enllacem més endavant, i que bàsicament ve a dir que, respecte la part de l’aportació sobre la que no hi ha contraprestació i, per tant, és una donació, s’ha de tributar per Impost de Donacions. I per la part que correspon a la recompensa, s’ha de tributar per IVA o l'impost que correspongui.

🏢 · Cal donar-se d'alta a la Seguretat Social?
En l’àmbit de la seguretat social, ens plantegem moltes vegades si és obligatori donar-se d’alta o no d’autònoms (RETA). La seguretat social considera ”autònom” a aquell qui realitza de forma habitual, personal i directa una activitat econòmica. Un indicador de l’habitualitat pot ser el fet de superar un determinat nivell d’ingressos (en aquest cas el SMI, Salari Mínim Interprofessional). Però tenir ingressos inferiors no exclou que se’ns pugui considerar autònoms, amb la consegüent obligació de cotització per Règim Especial de Treballadors Autònoms.
Podríem dir que si l’activitat és esporàdica i no genera ingressos per damunt del SMI, no caldria donar-se d’alta d’autònoms. En canvi si hi ha habitualitat i regularitat, encara que els ingressos no superin l’import del SMI, la seguretat social podria exigir l’alta en el règim d’autònoms. En tot cas, existeixen molt matisos i cal valorar cada cas individualment. En l'actualitat (novembre de 2023), el SMI a l'Estat espanyol és de 1.080€.
Cal recordar, si més no, que les obligacions formals amb Hisenda són independents de l’obligació o no de causar alta com a autònom. I també, i no menys important, que existeix la possibilitat de donar-se d’alta i baixa com a autònom fins a 3 vegades l’any pagant només pels dies cotitzats.

💝 · Donacions
Si el teu projecte utilitza l'Aixeta per rebre un suport econòmic genèric, sense oferir recompenses concretes, pots acollir-te a aquesta modalitat. La norma de l'Impost de Donacions diu que s'ha de liquidar en el termini de 30 dies des que es produeix l'acte de la donació. A efectes pràctics, en el cas dels creadors de l'Aixeta, és una norma molt estricta, perquè fer una liquidació mensual per 20€, 50€ o 100€ pot ser un embolic i, a més, té un cost de gestió (en el cas que es faci a través d'una assessoria o gestoria). Si no hi ha un contracte o un document que estableixi altra cosa, és una liberalitat que el mecenes fa mensualment (i que pot deixar de fer quan vulgui) i difícilment es pot declarar i fer d'una altra forma.
Què és l'Impost de Donacions?
Segons l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), una donació és l’acte de liberalitat, entre vius, pel qual la persona donant disposa a títol gratuït d’una cosa o d’un dret a favor de la persona donatària, que l’adquireix quan l’accepta. L'impost que en regula la seva activitat és l'Impost de Donacions, i es tracta, com en la resta d'impostos, d'una quantitat de diners exigida per les administracions públiques a cada ciutadà (o empresa) com a contribució a la despesa pública, segons llurs activitats i resultats econòmics. En el cas de les donacions efectuades a través de l'Aixeta, l'impost és del 14%. Per tant, de cada 100€ rebuts, se n'haurien de pagar 14€.
L'ATC disposa d'una guia molt intuïtiva i útil on exposa diversos aspectes relacionats amb les donacions i el seu impost: Guia pràctica de l’impost sobre successions i donacions. A la pàgina 44 (punt II.B) hi trobaràs la referència a les donacions.
Com fer la liquidació mensual de l'Impost de Donacions?
D'acord amb la normativa de l'impost, cada una de les donacions s'hauria de tributar individualment cada vegada que es produeix i, a més, caldria indicar les dades del donant (nom, cognoms i NIF). Com que això és inviable, una possible solució per aquells que voleu declarar l'impost pels diners rebuts, seria fer una declaració mensual. Com que no tenim les dades dels donants i, a més, no tindria sentit fer una declaració per a cada un d'ells, el que recomanem és fer una declaració mensual amb l'import total rebut i, en el lloc de les dades del donant, indicar el nom i el NIF de l'Aixeta (Associació l'Aixeta de promoció cultural - G67322925). Tot i no ser formalment correcte, l'Agència Tributària de Catalunya ho acceptaria. En aquest sentit, hem fet una consulta a Tributs de la Generalitat i ens han respost que es podria liquidar l'impost posant com a dades del donant, les de la plataforma que ho gestiona, en aquests cas l'Aixeta, tot i que queda clar que l'Aixeta únicament fa d'intermediari i en cap cas és el donant.
La resposta literal de Tributs de la Generalitat al cas plantejat va ser: En cas que el subjecte passiu sigui una persona física, podeu indicar com a donant el NIF i les dades de la plataforma en la que s'està gestionant el crowdfunding, declarant el total rebut durant el mes si aquest no supera el primer tram de la tarifa.
Pots fer la liquidació per l'Impost de Donacions únicament un cop a l'any?
Tot i no ser formalment correcte, en tant que la normativa del tribut obliga a fer la declaració en el termini d'un mes des del fet, pensem que no hi hauria cap problema fent-ho d'aquesta manera. A l'Aixeta hi ha una constància concreta (a nivell de documentació) d'aquesta donació recurrent, i sí que podríem fer la liquidació anual dels diners rebuts, perquè hi ha documents, i per tant constància, on es registren les donacions, malgrat que aquestes es facin mensualment. A efectes pràctics, per un creador que rep X€ l'any, si fa una liquidació anual i paga l'impost de donacions corresponent, el sentit comú ens diu que estaria actuant de forma correcta, tot i que no és ben bé el que estableix la norma. Hi ha tantes interpretacions com intèrprets, i per això recomanem que sigui la vostra gestoria qui us guiï en tot aquest procés.

🔣 · Exemples pràctics

ℹ️ Si necessites més ajuda, sempre pots contactar directament amb nosaltres a través del correu electrònic: [email protected]. Estem a la teva disposició!

Tornar Ves a dalt