Atenció: El teu navegador no té suport per algunes funcionalitats necessàries. Et recomanem que utilitzis Chrome, Firefox o Internet Explorer Edge.

Avís legal l’Aixeta

La política de privacitat del lloc www.aixeta.cat informa els usuaris d’aquesta pàgina web. L’accés a la web de l’Aixeta.cat i a la seva informació comporta la submissió i l’acceptació de les condicions que preveu aquest avís legal. Per això us recomanem que en llegiu amb atenció el contingut si voleu accedir a la informació i els serveis que ofereix la web de l’Aixeta.cat i fer-ne ús.

Condicions d'ús

Primera.

El creador o creadora es compromet a dur a terme el projecte de creació seguint els criteris i condicions de gestió de la plataforma que ha especificat en la seva pàgina a la plataforma.

Segona. Compromisos del creador.

1.- Dur a terme el projecte d’acord amb les característiques i termini de la proposta formulada.

2.- Compartir amb les persones vinculades les obres creades en la forma compromesa en el projecte presentat i facilitar-los les gratificacions compromeses.

3.- Mantenir de manera regular contacte amb les persones que es vinculin al Projecte.

4.- Cedir a l’Aixeta el dret de reproducció per a informació de les obres que ha fet com a mostra de la seva trajectòria creativa i dels drets de consulta de les persones vinculades amb el seu projecte en correspondència a les seves aportacions. La resta de drets de propietat intel·lectual sobre l’obra creada se les reserva el creador.

5.- Notificar a l’Aixeta qualsevol incidència que es produeixi que afecti el seu procés de creació.

6.- Informar a l’Aixeta si l’obra té contingut adult per tal que es pugui fer constar un avís per als usuaris.

Tercera.-Obligacions del creador en relació a l’obra.

Respectar els drets de terceres persones i amb especial atenció dels col·lectius o minories vulnerables

Quarta.- Compromisos de l’aixeta.

1.- Subvencionar el projecte amb les quantitats donades per les persones a l’Aixeta que es vinculin a la seva creació.

2.- Facilitar al Creador o creadora els serveis del Web de l’Aixeta que consten en les condicions de gestió de la plataforma.

Cinquena.- Seran causes de resolució de la col·laboració:

1.- L’incompliment de qualsevol de les obligacions del creador o creadora

2.- La vulneració per part del creador o creadora de qualsevol dels principis de respecte als drets de terceres persones establerts a les condicions del servei.

3.- Que el creador o creadora no mantingui de manera continuada la relació amb les persones que donin suport a la creació.

4.- La interrupció del projecte sense causa justificada.

5.- La resolució comportarà la retirada de l’obra de la Plataforma per part de l’Aixeta, cancel·lant el projecte, de la qual cosa se n’informarà al creador.

Sisena. El plagi.

El creador o creadora faran una obra original. En cas de plagi d’obres de terceres persones en qualsevol modalitat de creació, suposarà la resolució immediata de la col·laboració, amb l’obligació per part del creador de restituir a l’Associació les quantitats rebudes per subvencionar la creació que li haurà abonat en el període de col·laboració.

Setena. Responsabilitat sobre demandes de danys i perjudicis

El creador o creadora assumeixen la responsabilitat sobre les demandes de danys i perjudicis que puguin plantejar terceres persones arran de la creació i hauran de rescabalar a l’Aixeta del perjudicis que aquestes reclamacions li puguin suposar.

Vuitena.- Gestió de dades.

L’Aixeta gestionarà les dades personals facilitades en el formulari del creador d’acord amb el que preveu la normativa vigent de protecció de dades comprometent-se a no cedir-les a terceres persones i destinar-les a la gestió necessària derivada d’aquest compromís creatiu. En qualsevol moment el creador o creadora podran tenir accés a les dades que té l’Aixeta i rectificar-les.

En el moment que es resolgui la col·laboració, un cop complerts els tràmits de baixa seran esborrades les dades.

Les dades sobre la biografia del creador i d’altres sobre les obres i la seva creació que facilita el Creador a l’Associació seran utilitzades per l’Aixeta per a difondre l’obra del creador en els diversos espais de la plataforma, restant a disposició dels usuaris per la finalitats de promoció i difusió dels creadors acollits a la plataforma.

Aquestes dades podran seguir a l’Aixeta després de finir la creació per a difondre la seva obra i personalitat creativa. Tot i això el creador o creadora podrà demanar que es retirin.

Novena.- Gestió administrativa.

L’Associació gestionarà la plataforma informant al creador de les seves obligacions per a millor desenvolupament de l’activitat i la relació amb les persones que es vinculin a la seva obra i l’informarà de les obligacions fiscals derivades de les aportacions que li faci l’Associació per a fomentar el seu projecte creatiu.

TITULARITAT DEL DOMINI

El nom del domini www.aixeta.cat, està registrat a favor de Elizabeth Castro, amb NIF i domicili social a Carrer Maria, 11, local de Barcelona.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

L’Aixeta garanteix el compliment amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent. Com a norma general, la utilització de la web l’Aixeta no requereix la condició prèvia que els usuaris revelin les seves dades personals. No obstant això, en aquells supòsits en què l’usuari comuniqui les seves dades personals a l’Aixeta, aquesta entitat en garanteix la confidencialitat, com també el compliment de tota la normativa, per a la qual cosa adoptarà les mesures tècniques necessàries que permetin mantenir la seguretat requerida.

Les dades que l’Aixeta demani o els usuaris facilitin seran tractades amb conformitat a la normativa i s’utilitzaran d’acord amb les següents finalitats:

Les dades no seran cedides a tercers ni s’efectuaran transferències internacionals de dades.

En tot cas, en cadascun dels moments en què poguessin recollir-se dades en el web, prèviament s’informarà a través d’un apartat específic de “Protecció de Dades” que haurà de ser llegit i acceptat per part de la persona, com a mostra de la seva conformitat.

L’usuari podrà exercir els drets que li reconeix la normativa de protecció de dades en qualsevol moment mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a l’Aixeta a: Carrer Maria, 11, local, 08012 Barcelona o al correu electrònic “info@aixeta.cat”. Així mateix, si no està d’acord amb el tractament realitzat per l’Aixeta pot presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos.

En virtut del que es disposa en l’article 22 de la LSSI, l’Aixeta podrà utilitzar dispositius d’emmagatzemament i recuperació de dades (cookies/galetes) en equips terminals dels destinataris, a condició de que aquests hagin donat el seu consentiment després d’haver-los proporcionat la deguda informació sobre la seva utilització. Els usuaris podran obtenir tota la informació sobre la finalitat de la instal·lació de les cookies/galetes i els usos que es farà d’aquestes a https://www.aixeta.cat/ca/privacy. L’anterior no impedirà el possible emmagatzemament o accés d’índole tècnica només per efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que resulti estrictament necessari, per a la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari.

ADRECES IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i la LOPD

El tractament de les dades de caràcter personal, així com la tramesa de comunicacions realitzats utilitzant mitjançant mitjans electrònics, es realitzen amb conformitat a la Llei Orgànica 15/ 1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/ 2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

L’usuari accepta que la legislació aplicable i els jutjats i tribunals competents per conèixer les divergències derivades de la interpretació o aplicació d’aquestes clàusules són els de l’Estat espanyol. L’Aixeta es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri necessaris en els termes i condicions establerts. Les modificacions s’inclouran de forma destacada al lloc "www.aixeta.cat".

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El nom del domini "www.aixeta.cat" és propietat de l’Aixeta. La pàgina web "www.aixeta.cat "en la seva totalitat, incloent el seu disseny, estructura, distribució, respostes a les consultes realitzades pels usuaris, texts, continguts, logotips, botons, imatges, dibuixos, codi font, documentació, així com tots els drets de propietat intel•lectual i industrial i qualsevol altre signe distintiu pertanyen a l’Aixeta o, en el seu cas, a les persones creadores que hi participen que figuren com a autors o titulars dels drets.

En concret, queda prohibida la reproducció (excepte per a un ús privat), la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altra explotació dels continguts de la pàgina web "www.aixeta.cat", sense el consentiment escrit del titular. A aquests efectes, l’interessat haurà de dirigir se a l’entitat.

BUTLLETÍ ELECTRÒNIC, SUBSCRIPCIÓ A PUBLICACIONS

L’Aixeta dóna l’opció a l’usuari de donar-se d’alta i de baixa del nostre servei de newsletter, a través del qual li farem arribar informació sobre les nostres notícies, novetats, etc.

RESPONSABILITAT DE L’AIXETA

L'Aixeta no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivat de circumstàncies de força major com, per exemple, error en les línies de comunicacions, defectes al maquinari i al programari dels usuaris, errors a la xarxa d’Internet (de connexió, a les pàgines enllaçades).

No es garanteix que la pàgina web funcioni de forma constant, fiable i correcta, sense demores o interrupcions.

L'Aixeta es reserva el dret a modificar la present política de privacitat amb l’objectiu d’adaptar-la a les possibles novetats legislatives, així com a què es puguin derivar dels codis tipus existents en la matèria o per motius estratègics o corporatius. Tot això, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats per realitzar els tractaments requerits, quan aquest consentiment no es consideri atorgat en funció dels termes de la present política de privacitat.

L'Aixeta té com a objectiu principal garantir la privacitat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris, demanats mitjançant qualsevol sistema que permeti la transmissió de dades, viatjant per canals totalment segurs. Per tant, manifesta el seu compromís de compliment amb la legislació que en aquesta matèria sigui vigent en cada moment.

L'Aixeta no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitza. Tampoc no assumeix cap responsabilitat respecte a la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina "www.aixeta.cat". La presència d’aquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destinació. En cas que l’Aixeta  tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il•lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent en el menor espai de temps possible.

L’Aixeta no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de l’Aixeta . No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, l’Aixeta  es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col•laborant de manera activa en la retirada o, és el cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

JURISDICCIÓ COMPETENT

Per la resolució de qualsevol qüestió, divergència, conflicte o problema que es pogués suscitar sobre la interpretació, aplicació i compliment de la present política, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre a l’usuari, i sense perjudici de la competència que en resulti per ministeri de llei, l’usuari se sotmet voluntàriament i de forma expressa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.  

Estem en fase Beta. Si tens qualsevol incidència, escriu-nos a info@aixeta.cat